หล่อสมเด็จองค์ปฐม ๓ วา

ประมวลภาพหล่อพระพุทธรูป ๓ วา (๑๒ ศอก) ๒ องค์เมื่อ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *