ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุงสาขา 9 วังน้ำเขียว นครราชสีมา

ศูนย์ปฏิบัติธรรมศิษย์หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว หรือที่นิยมเรียกกันว่า วัดท่าซุงสาขา9 เดิมชื่อ สำนักสงฆ์พุทธปฐม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 322 หมู่ 19 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหัสไปรษณีย์ 30370 ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2544 โดยมี หลวงตาอรุณ จันทโสภโณ และอาจารย์ (ดร.)ชินปกรณ์ เทพวงษ์(ฆราวาส) เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งและก่อสร้าง เริ่มแรกมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา ซึ่งเป็นไร่ข้าวโพดของยายเหลิม สาหร่ายสำโรง ถวายให้มีเจตนาสละให้สร้างวัด เพื่อเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา โดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ได้สร้างพระพุทธรูปและวิหารต่างๆ ตามปฏิปทาคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) และหลวงปู่ปาน โสนันโท (วัดบางนมโค อยุธยา) เป็นหลักยึดมั่น ต่อมาทางวัดได้มีการบอกบุญซื้อที่ดินขยายขอบเขตของวัดเพิ่มเติม และทางศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวันได้ถวายที่ดินด้านทิศตะวันออกอีก 8 ไร่(ติดเขตแดนศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน) เพื่อสร้างพระพุทธรูป หน้าตัก 12 ศอก 2 องค์ โดยปัจจุบันทางวัดมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 47 ไร่เศษ

เมื่อปี พ.ศ. 2551 พระทวีเดช กตปุญโญฺ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแล และดำเนินการก่อสร้างแทน จวบจนถึงปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ. 2562 ทางวัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว ได้ร่วมกับคณะลูกศิษย์ที่มาช่วยงานทางวัดเป็นประจำ ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการบริหารงานของวัดด้านงานธุรการ การบัญชีและการเงิน ให้เป็นรูปแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายของมูลนิธิที่ทางราชการได้บัญญัติไว้ โดยได้ตั้งชื่อมูลนิธิว่า”มูลนิธิท่านย่าพังครานี ศรีโสภาคย์” และได้รับการจดขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยมีตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิเป็นรูปท่านปู่-ท่านย่า เหมือนรูปปั้นท่านปู่-ท่านย่าในวิหารท่านปู่-ท่านย่า (ดังรูปเบื้องล่าง)

วัดท่าซุงสาขา9 วังน้ำเขียว มีวิหารสำคัญๆและพระพุทธรูปที่มีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ ที่น่าไปเยี่ยมชมและสักการะบูชาอยู่มากมาย ณ ปัจจุบัน(มีนาคม2564) มีการสร้างพระพุทธรูปตั้งแต่หน้าตัก 2ศอก จนถึงหน้าตัก 12ศอก รวมทั้งหมด 237 องค์ และสร้างรูปหล่อของพระอริยสงฆ์เจ้า/พระมหาโพธิสัตว์เจ้าทั้งหมด 42 องค์ ดังรายละเอียดในหน้าประวัติและภาพศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ